วิสัยทัศน์

“พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”
 พันธกิจ (หลัก)
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
 
พันธกิจ (รอง)
1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและ ความต้องการของแต่ละพื้นที่
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พันธกิจ (สนับสนุน)
1. กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัด และตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตาม นโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ด้านการบริหารเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน
2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
4. ด้านการอำนวยความยุติธรรม
5. ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านกิจการพิเศษ
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.2 ด้านพัฒนาตำรวจ และครอบครัว
6.3 ด้านการพัฒนาองค์กร – หน่วยงาน