ที่ตั้งและอาณาเขต

 

อำเภอพรหมคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1. พรหมโลก     (Phrommalok)     8 หมู่บ้าน  
  2. บ้านเกาะ     (Ban Ko)     7 หมู่บ้าน  
  3. อินคีรี     (In Khiri)     7 หมู่บ้าน  
  4. ทอนหงส์     (Thon Hong)     9 หมู่บ้าน  
  5. นาเรียง     (Na Riang)     8 หมู่บ้าน
 • พื้นที่ 321.50 ตร.กม.
  ประชากร 37,530 คน (พ.ศ. 2560)
  ความหนาแน่น 116.21 คน/ตร.กม.
  รหัสทางภูมิศาสตร์ 8002
  รหัสไปรษณีย์ 80320

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาของสถานี

ด้วยเมื่อปี  พ.ศ.2497   กรมตำรวจได้จัดตั้ง และให้งบประมาณก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรหัวทุ่ง    ขึ้นที่บริเวณบ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านนอกท่า” มีอาคารสถานีทำด้วยไม้ 1 หลัง เรือนแถวบ้านพัก 1 หลัง 7 ห้อง มีข้าราชการตำรวจประจำการ จำนวน 14 นาย   รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ ตำบลพรหมโลก ตำบลอินคีรี โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ รวม 5 นาย มีรายชื่อเรียงลำดับดังนี้

          1. ส.ต.อ.เขต               นุสุข              ( 2497 - 2504 )

          2. จ.ส.ต.เชิง               สิทธิพล           ( 2504 - 2507 )

          3. จ.ส.ต.อาคม             ถนิมพาสน์        ( 2507 - 2510 )

          4. จ.ส.ต.เอื้อน             เรืองกลับ         ( 2510 - 2513 )

          5. จ.ส.ต.ประเวช          ศิริรัตน์           ( 2513 - 2517 )

          ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517   กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นโดยให้แยกพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ออกเป็นกิ่งอำเภอ  ซึ่งประกอบด้วย   ตำบลบ้านเกาะ  ตำบลพรหมโลก และตำบลอินคีรี   โดยใช้ชื่อว่า “ กิ่งอำเภอพรหมคีรี “ โดยให้ใช้อาคารสถานีตำรวจภูธรหัวทุ่งเป็นสถานีที่ทำการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก ( บ้านนอกท่า ) ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพรหมคีรี เรียงตามลำดับดังนี้

1. ร.ต.อ.ดำริห์            พรหมสุวรรณ์     ( 2517 - 2519 )

2. ร.ต.อ.เคลื่อน            ดำรักษ์           ( 2519 - 2520 )

3. ร.ต.อ.สุวิทย์             โอทอง            ( 2520 - 2521 )     

วันที่ 8 ธันวาคม  2519       ผกค.ได้นำกำลังเข้าโจมตี และ วางเพลิงเผาอาคารที่ทำการสถานีตำรวจได้รับความเสียหายหมดทั้งหลังคงเหลือไว้แต่เรือนแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจเพียงหลังเดียว  ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงอนุมัติให้เช่าสถานที่เอกชนบริเวณตลาดนอกท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพรหมโลก เป็นที่ทำการชั่วคราว

ต่อมาในปี 2520   ทางราชการเห็นว่ากำลังส่วนของสถานีตำรวจภูธรบ้านดอนคา   ตำบลทอนหงส์   ซึ่งอยู่ในปกครองของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพรหมคีรี  ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่ออันตรายสูง   กรมตำรวจจึงมีคำสั่งถอนกำลังข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรบ้านดอนคามาร่วมกับกำลังของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพรหมคีรี

          วันที่ 25 ธันวาคม 2521   ผู้ก่อการร้าย (ผกค.) ได้นำกำลังเข้าโจมตีที่ทำการสถานีชั่วคราวซึ่งเช่าสถานที่ของเอกชนเป็นที่ทำการอีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับบาดเจ็บราษฎรที่มีบ้านข้างเคียงถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินของทางราชการเสียหายบางส่วน ต่อจากนั้นทางเอกชนก็ไม่ยอมให้เช่าสถานที่เป็นที่ทำการอีกต่อไป จึงได้ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจที่เหลืออยู่เดิมเป็นที่ทำการชั่วคราว   ในปี พ.ศ.2522 ขณะที่นายชัยยศ   สุวรรณฤทธิ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอพรหมคีรี ได้อนุญาตให้ ร.ต.อ.นภดล เชื้อไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพรหมคีรีในขณะนั้นย้ายกำลังข้าราชการตำรวจมาทำงานชั่วคราว ณ อาคารที่ทำการที่ว่าการกิ่งอำเภอพรหมคีรี

          วันที่ 13   กรกฎาคม 2524   กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอพรหมคีรี      จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอพรหมคีรี มีนายถาวร บุญวันตัง เป็นนายอำเภอ  มีเขตการปกครองที่ต้อง

รับผิดชอบ จำนวน 4 ตำบล กรมตำรวจจึงได้ยกฐานะสถานีตำรวจกิ่งอำเภอพรหมคีรีขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี    ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย    แต่งตั้ง    ร.ต.อ.นภดล เชื้อไทย   ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี   และกรมตำรวจจึงได้จัดสรรงบประมาณ   จำนวน   2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เพื่อก่อสร้างเป็นบ้านพักรองสารวัตร จำนวน 2 หลัง   และบ้านพักนายสิบพลตำรวจ   จำนวน 2 เรือนแถว 20 คูหา

          ในปี พ.ศ.2525   กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณ   จำนวน 3,458,000 บาท    ( สามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) เพื่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง บ้านพักสารวัตร จำนวน 1 หลัง บ้านพักรองสารวัตร จำนวน 2 หลัง   และ บ้านพักนายสิบพลตำรวจ   จำนวน 1 หลัง 25 คูหา   พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หลายรายการ

          ในปี พ.ศ.2526   ได้ย้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี จากอาคารที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี มาอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี ในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ของศูนย์ราชการอำเภอพรหมคีรี มีผู้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพรหมคีรี       เรียงตามลำดับดังนี้

          1. พ.ต.ต.นภดล            เชื้อไทย           ( 2524 - 2527 )

          2. พ.ต.ท.ธีระ              ฤทธิชาญชัย      ( 2527 - 2528 )

          3. พ.ต.ท.วิรัช              เลขะวรกุล        ( 2528 - 2529 )

          4. พ.ต.ต.ประโยชน์        เสาวคนธ์         ( 2529 - 2532 )     

          5. พ.ต.ต.นเรนทร์          วีระวุฒิ           ( 2532 - 2533 )

          6. พ.ต.ต.บวร              ไชยสัตย์          ( 2533 - 2534 )

          7. พ.ต.ต.สมชาย           อ่วมถนอม        ( 2534 - 2534 )

          ต่อมาในปี   พ.ศ.2534     ได้มีคำสั่งกรมตำรวจยกฐานะจากตำแหน่ง สารวัตร เป็น สารวัตรใหญ่ และเป็นรองผู้กำกับการ ( หัวหน้า ) สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี    มีผู้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรใหญ่   และ รองผู้กำกับการ ( หัวหน้า )สถานีตำรวจ เรียงตามลำดับดังนี้

1. พ.ต.ท.สุวรรณ          ขุนทองจันทร์     ( 2534 - 2537 )

2. พ.ต.ท.สุภรณ์           โชติพันธ์          ( 2537 - 2541 )

3. พ.ต.ท.สำเริง            ชูกะนันท์         ( 2542 - 2545 )

4. พ.ต.ท.อาทิตย์          เกิดก่อ            ( 2545 - 2545 )     

ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ปรับโครงสร้างจากตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ( หัวหน้า ) ขึ้นเป็น        ผู้กำกับการ มีผู้ดำรงตำแหน่ง เรียงตามลำดับดังนี้

1. พ.ต.อ.เจริญ           เชาวลิต          ( 2545 - 2548 )

2. พ.ต.อ.ประภาส        ปิยะมงคล        ( 2548 - 2550 )

3. พ.ต.อ.เกษมศักดิ์       หะซะนี           ( 1 พ.ค.2550 - 1 พ.ย. 2550 )

4. พ.ต.อ.เอิบ            คงกล่ำ            ( 1 พ.ย.2550 - 20 พ.ย.2551 )

5. พ.ต.อ.สุวรรณ          ขุนทองจันทร์     (20 พ.ย.2551 - 16 ก.พ.2553 )

6. พ.ต.อ.พินิจ             อำนวยพร        (16 ก.พ.2553 - 30 พ.ค. 2555 )

          7. พ.ต.อ.ประสิทธิ์         เผ่าชู              ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ รรท.ผกก.สภ.พรหมคีรี    ( 8 มิ.ย. 2555 - 6 ธ.ค. 2555)

8. พ.ต.อ.บุญมี             ศิริปาลกะ        (6 ธ.ค. 2555 – 30 ก.ย.2557 (เกษียณ))

9. พ.ต.อ.นิกร              สมสุข             (15 ม.ค.2558 – 18 พ.ค.2559)

10.พ.ต.อ.ทักษิณ         โภชากรณ์         (19 พ.ค.2559 – 2562)

11.พ.ต.อ.ปิติพัฑณ์          อนัญลักษณ์       ( ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน).

สถานศึกษา

 1. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
 2. โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
 3. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (ปวช./ปวส.)
 4. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลพรหมคีรี

สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว

เทศกาลประจำอำเภอ

 • งานวันชาวสวน เป็นงานที่จัดโดยอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมไม้ผล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนชาวพรหมคีรี จัดงาน “วันชาวสวน” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการจัดงานวันชาวสวนพรหมคีรี สร้างเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนอำเภอพรหมคีรีที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรของอำเภอพรหมคีรีให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

“พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”
 พันธกิจ (หลัก)
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
 
พันธกิจ (รอง)
1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและ ความต้องการของแต่ละพื้นที่
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พันธกิจ (สนับสนุน)
1. กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัด และตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตาม นโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ด้านการบริหารเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน
2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
4. ด้านการอำนวยความยุติธรรม
5. ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านกิจการพิเศษ
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.2 ด้านพัฒนาตำรวจ และครอบครัว
6.3 ด้านการพัฒนาองค์กร – หน่วยงาน